Informacja dla Klienta-Pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Spółka pod firmą Świadomość i Rozwój Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919194, o kapitale zakładowym 40.000,00 złotych, NIP 7011052889 , REGON 52002621500000 przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

 W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Spółka pod firmą Świadomość i Rozwój Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919194, o kapitale zakładowym 40.000,00 złotych, NIP 7011052889 , REGON 52002621500000, zwana dalej Ośrodkiem.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora, tj. konsultacje, poradnictwo, diagnoza, psychoterapia, zaświadczenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania w/w zadań Ośrodku oraz w celach statystycznych.  
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w zadań Ośrodka. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu.  
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu wybranemu Psychoterapeucie, z którym współpracuje Administrator, w celu realizacji w/w zadań Ośrodka i z którym Pan/Pani odbędzie sesję psychologiczną i/lub psychoterapeutyczną. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.  
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 9. Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.   
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wyrażenia niniejszej zgody.   
 11. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych, bardzo prosimy o sms pod numer 698 009 230 z taką informacją i/lub maila na adres kontakt@opsir.pl i/lub anulowanie wizyty.
Call Now ButtonZadzwoń teraz